Windows PC Health Check 3.3.2110.22002

Windows PC Health Check 3.3.2110.22002

Microsoft Corporation – Shareware – Windows
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Tổng quan

Windows PC Health Check là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 28.023 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows PC Health Check là 3.3.2110.22002, phát hành vào ngày 03/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/06/2021. Phiên bản phổ biến nhất là 3.2.2110.14001, được sử dụng bởi 76 % trong tất cả các cài đặt.

Windows PC Health Check đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows PC Health Check đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows PC Health Check!

Cài đặt

người sử dụng 28.023 UpdateStar có Windows PC Health Check cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản